Kött

I studierna delas kött upp i rött kött (nöt- och fläskkött, köttfärs, lever/njure), vitt kött (fågel) och processat kött (till exempel smörgåsmat och korv). Det är framför allt intag av rött och processat kött som har studerats i kohorterna. I några studier har man också studerat hemjärn, den typ av järn som finns i kött, och dess samband med hälsan.

I både mammografikohorten och kohorten av svenska män observeras en i genomsnitt kortare livslängd hos de individer som åt mycket rött kött, 100 g eller mer per dag, och mycket processat kött, 50 g eller mer per dag, jämfört med den grupp som åt lite kött. Sambandet är tydligare för processat kött. Livslängden var i genomsnitt mellan 9 och 24 månader kortare hos den grupp individer som åt mer än 100 g processat kött eller 300 g rött kött per dag. Vad gäller rött kött finns också ett samband med en ökad risk att dö i hjärt- kärlsjukdom hos kohorterna, ett sambandet som inte finns för cancer. Risken att dö i hjärt- kärlsjukdom förändrades inte av en hög konsumtion av frukt och grönsaker.

Rött kött

När mammografikohorten och kohorten av svenska män har analyserats tillsammans med kohorter från Nordamerika och Europa har forskarna funnit en högre risk att drabbas av stroke hos de individer som åt mycket rött kött. Det sambandet finns inte hos kohorten av svenska män när den analyseras enskilt. Däremot sågs en högre risk för en av stroketyperna hos de kvinnor i mammografikohorten som åt mycket rött kött. Hos normalviktiga män i manskohorten finns ett samband mellan intag av mycket av den typ av järn, hemjärn, som kommer från animaliska produkter, och sjukdomen. För kvinnor i mammografikohorten var sambandet med högre risk att drabbas av stroke istället förenat med högt intag av animaliskt protein, jämfört med högt intag av vegetabiliskt protein eller vitt kött.

Individer i kohorten av svenska män som åt mycket hemjärn hade även en högre risk att drabbas av akut, dödlig hjärtinfarkt, ett samband som blev ännu mer distinkt vid en mineralfattig kost. I båda kohorterna finns en högre frekvens av tjock- och ändtarmscancer hos den grupp som hade en hög konsumtion av rött kött. Hos kvinnor som drack mer än 20 gram alkohol per vecka blev det sambandet ännu tydligare.

Forskarna ser inte något samband mellan mängden rött kött en person konsumerade i de två kohorterna och KOL, magcancer, njurcancer och prostatcancer. Sett i ett globalt perspektiv skiljer sig detta då forskarna ser ett samband mellan en hög konsumtion av rött kött och en ökad risk för en viss typ av prostatacancer.

Processat kött

Hos båda kohorterna har forskarna funnit ett samband mellan en hög konsumtion av processat kött och en högre risk att drabbas av stroke, hjärtsvikt, KOL om man är aktiv rökare, tjock- och ändtarmscancer och magcancer. De ser däremot inte något samband mellan intag av processat kött och risken att drabbas av njurcancer, prostatacancer eller äggstockscancer varken hos mammografikohorten eller manskohorten.

Rött och processat kött

För cancer i bukspottkörteln och i urinblåsan ser sambanden mellan sjukdomen och konsumtionen av rött och processat kött olika ut beroende på geografisk skala och kön. Hos mammografikohorten ser forskarna ett tydligt samband med en hög konsumtion av rött kött och en högre risk att drabbas av bukspottkörtelcancer och ett samband mellan en hög konsumtionen av vitt kött och en lägre risk att insjukna i bukspottkörtelcancer. För kvinnor som åt mycket processat kött ser forskarna inget samband mellan processat kött och risken att drabbas av bukspottkörtelcancer. När båda de svenska kohorterna analyseras tillsammans med nordamerikanska och europeiska kohorter ser forskarna ett samband mellan en hög konsumtion av rött kött och en högre risk att drabbas av bukspottkörtelcancer hos män, men inte hos kvinnor, och ett samband mellan en hög konsumtion av processat kött och en högre risk att drabbas av bukspottkörtelcancer hos båda könen. För cancer i urinblåsan finns inget samband mellan konsumtion av rött och processat kött och risken att drabbas av cancer i de svenska kohorterna, men på en större geografisk skala där europeiska och nordamerikanska studier inkluderas finns indikationer på ett samband mellan hög konsumtion av rött kött och en högre risk för denna cancerform.