Välkommen till SIMPLER!

En nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

SIMPLER - En nationell infrastruktur för ett hälsosamt liv

Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research - SIMPLER

Infrastrukturen har till uppgift att förse nationella och internationella forskare med material för forskning om hur kost- och livsstilsfaktorer men också genetik påverkar vår hälsa under framför allt den senare delen av livet. Kunskapen kan användas för att till exempel utveckla råd och rekommendationer om kost och livsstil, utveckla nya markörer för att enklare och effektivare diagnostisera kroniska sjukdomar och dess förstadier och utveckla nya individanpassade behandlingsmetoder.

Två kohorter utgör grunden för SIMPLER, Svenska Mammografikohorten och Kohorten av Svenska Män. Nästan 110 000 personer ingår i dessa två kohorter. Studiedeltagarna har svarat på enkäter med frågor om sin hälsa, kost och livsstil vid upprepade tillfällen. Två mindre grupper har också besökt kliniker i Uppsala och Västerås för olika biometriska mätningar och provtagning. Analyser av insamlade prover har försett infrastrukturen med flera olika typer av data så som järnvärde, glukosvärde och blodfettstatus, men även proteiner och metaboliter i blodet samt information om genetiska variationer och mikrobiota i tarmarna.

SIMPLERs smörgåsbord med data och prover är tillgängliga för forskning via en ansökningsprocess. Kriterier för att använda data från SIMPLER är bland annat att varje projekt måste ha ett etiskt tillstånd och en tydlig och relevant frågeställning. Forskare inom akademi och näringsliv är välkomna att ansöka om projekt inom SIMPLER.

Bilden visar en schematisk bild över de olika byggstenarna i SIMPLER, enkätdata, kliniska besök, omicsdata, registerdata och biobank.
De olika delarna i SIMPLER's smörgåsbord.

Profilering av metabola biomarkörer Nightingale Health

Under 2023 har prover från de kliniska kohorterna analyserats av Nightingale Health i Helsingfors, Finland. Nu finns data tillgängligt för ca 250 metaboliter analyserade med hjälp av NMR (Nuclear Magnetic Resonance).

Kliniska subkohorten Uppsala 20 år

tårta med dekorationerI november var det 20 år sedan första deltagaren i den kliniska subkohorten SMC Uppsala besökte kliniken. Det firades med tårta!

Sedan november 2003 har ytterligare ett besök gjorts av ca 1800 av de första ca 5000 delatagarna och under hösten har vi börjat kalla till ett tredje besök för denna subkohort.

Fortsatt anslag från Vetenskapsrådet

Den 3 februari 2022 tog Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI) beslut om att fortsätta finansiera SIMPLER mellan 2023 och 2028.

Samarbetspartners

Region uppsala Region Örebro län Region västmarland Karolinska institutet Uppsala universitet Örebro universitetChalmers

Nationella infrastrukturer

Några andra nationella infrastrukturer med resurser som kan vara av intresse

Comparative Research Center Sweden, CORS

The National E-infrastructure for Aging Research, NEAR

Relations, Work and Health across the life-course ─ A Research Data Infrastructure, REWHARD

Svenska Tvillingregistret

Swedish Population Databases for Research, SwedPop

Utvärdering Genom Uppföljning, UGU

Senast uppdaterad: 2023-12-01